Tuesday, July 29, 2008

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-30TH EDITION-JULY-QUESTION

QUESTION:-

Identify the pictures and explain the context.Explain the connection between the three pictures.The question carries 4 points.

Mail your answers at manasanayak@gmail.com or SMS at 9337222518 by 8pm today.

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-29TH EDITION-JULY-ANSWER-RESULTS

QUESTION:-

Connect it.Explain properly how the two pictures are related to eachother.2 points for identifying the pictures and 1 point for the explanation of connection.Totally,it carries 3 points.

Mail answers by 8pm at manasanayak@gmail.com or SMS at 09337222518.

ANSWER:-

First Pic -- Late Rai Bahadur Shri Jankidas Kapur

Second Pic --The Farnese Atlas sculpture depicts Atlas, the Titan of Greek mythology, shouldering the weight of the globe.


Connect is:-Atlas Cycles Haryana (ATLAS) is a manufacturer of bicycles and bicycle components and parts. Founded by the Jankidas Kapur
SCOREBOARD:-

Name TOTAL
Wasi Manazir 83
Rahul Singhal 72
Bhuwan Mahajan 10
Gaurav Dasgupta 16
Vishnumohan Menon 12
Kathakoli Dasgupta 7
Kamal Rathi 23
Souvik Mandal 47
Naimisha 18
Udaibhan Singh 31
Sangram Banerjee 73
Ankesh Agarwal 38
Jayanthan 6
Munna Kumar 11
Jay Chajjer 80
Sylvian Patrick 59
Siddharth Gongala 44
Krishna Kumar 7
Ashish Sharma 61
Subhendu Saha 39
Bhrumics S 14
Preshant Sampath 8
Ninad 53
Jayant Mukherjee 11
Amit Pandeya 7
Ankit Kothari 7
Abhishek Kumar 9
Kshira Saagar 21
Bharath 10
Karthik GB 35
Ramchandran V 6
Karthikeya Tripathy 22
Siddharth Gaurav 7
Ashish Kumar 59
Aravind Ghosh 1
Sunil Singh Rana 1
Kashturi 1
Abhishek Das 18
Balaji Sarathy 28
Aparna Ganesh 16
Tathagata Mukherjee 78
Rahul Tirukallam 6
M Suresh Kumar 26
Akshay Anantharaman 5
P Deepak 1
Dipankar Ghosh 75
Parambrahma Mohapatra 5
Debasish Mishra 10
Avijit Khan 7
Aashish Agrawal 2
Vikas Mishra 10
Abhishek Das 4
Sonjita 4
C Ganesh 7
Prateek Vijayvargia 13
Sandeep Manoharan 8
Antony Pidiath 1
Sridharan Doraivelu 9
Deepanshu Berry 4
Anirudh Patil 2
Jacob dijo 1
Swagata Mukherjee 22
Bhavin Kamdar 1
Ravi Arya 34
Senthil Kumar 1
Akshay Bhagotra 1
Siddhartha Biswas 54
Deepjyoti Deka 17
Nikhil Motlag 27
Ashish Lath 3
Biswajit Pattanayak 3
K Ravi Chand 1
Abhishek Sahoo 4
Sandeep Kumar 4
Mehar Sridhar 1
Sumant Srivatsan 1
Pradeep Nayak 1
Prithviraj Vasanth 4
Shrinidhi Ray 1
Harish 4
Shaaam 4
Siddharth Mukund Srivastava 39
Chiranjit Mandhata 20
Ghanm Malviya 18
Prithviraj Vasanth 7
Murali Ramaswamy 3
Husain Poonawala 3
Sujit Patnaik 2
Millan Patnaik 4
Ranadurjay Talukdar 1


16 ALL CORRECT ANSWER ENTRIES.

WINNER:-SANGRAM BANERJEE

Name Time score
Wasi Manazir 3
Rahul Singhal 3
Kamal Rathi 3
Sangram Banerjee 1.17AM 3
Jay Chhajer 3
Subhendu Saha 3
Ninad 3
Karthik GB 3
Tathagata Mukherjee 3
Dipankar Ghosh 3
Swagata Mukherjee 9.11am 3
Ravi Arya 8.55am 3
Siddhartha Biswas 3
Siddharth Mukund Srivastava 9.31am 3
Millan Patnaik 3


--
Mr.Bay Leaf
Manas Nayak
http://kwizpakodah.blogspot.com/
manasanayak@gmail.com

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-ANSWERS-RESULTS-29TH JULY


QUESTION:-

Connect it.Explain properly how the two pictures are related to eachother.2 points for identifying the pictures and 1 point for the explanation of connection.Totally,it carries 3 points.

Mail answers by 8pm at manasanayak@gmail.com or SMS at 09337222518.