Friday, July 11, 2008

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-QUESTION-12TH EDITION-JULYQUESTION:-

Connect it.Connect the two pictures and explain the connection properly.The question carry 3 points.2 points for identifying the two pictures and one point for explaining the connection.

Mail your answers at manasanayak@gmail.com or SMS at 9337222518 by 9pm on 12h July,2008.


--
Mr.Bay Leaf
Manas Nayak
http://kwizpakodah.blogspot.com/
manasanayak@gmail.com

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-JULY-11TH EDITION-ANSWER-RESULTSQUESTION:-

Identify the picture-1,a poster and picture-2,another poster and then connect it.(connect the two pictures and explain it.)

No points for guessing the pictures,only one point for the correct connection.

Mail your answers at manasanayak@gmail.com or SMS at 9337222518 by 9pm on 11th July,2008.

Regards,

Mr.Bay Leaf
Manas Nayak
http://kwizpakodah.blogspot.com/
manasanayak@gmail.com


ANSWER:-
1. Jaane tu ya jaane na
2. Waiting for Godot by Samuel Beckett

The last scene of the movie Jaane Tu Ya Jaane Na has a person waiting at the airport with a sign that reads "Mr. Godot" .Samuel Beckett's famous play is "WAITING FOR GODOT".

waiting for Godot' means waiting for someone or something that will never arrive.

Mr Godot is used to say "we all wait for someone in our lives; and we are not even aware of who (s)he really is".

Name Time score
Wasi Manazir 2.06am 1
Rahul Singhal 10.42am 1
Udaibhan Singh 2.31am 1
Jay Chajjer 1
Sylvian Patrick 10.43am 1
Siddharth Gongala 1
Ashish Sharma 1
Ninad 11.32am 1
Bharath 2.22am 1
Ashish Kumar 2.34am 1
Aparna Ganesh 11.09am 1
Tathagata Mukherjee 10.32am 1


WINNER:-WASI MANAZIR

Name Score
Wasi Manazir 20
Rahul Singhal 23
Bhuwan Mahajan 9
Gaurav Dasgupta 16
Vishnumohan Menon 12
Kathakoli Dasgupta 7
Kamal Rathi 8
Souvik Mandal 8
Naimisha 18
Udaibhan Singh 10
Sangram Banerjee 15
Ankesh Agarwal 17
Jayanthan 6
Munna Kumar 7
Jay Chajjer 17
Sylvian Patrick 21
Siddharth Gongala 21
Krishna Kumar 7
Ashish Sharma 22
Subhendu Saha 11
Bhrumics S 14
Preshant Sampath 8
Ninad 10
Jayant Mukherjee 7
Amit Pandeya 7
Ankit Kothari 7
Abhishek Kumar 9
Kshira Saagar 16
Bharath 10
Karthik GB 15
Ramchandran V 6
Karthikeya Tripathy 10
Siddharth Gaurav 7
Ashish Kumar 20
Aravind Ghosh 1
Sunil Singh Rana 1
Kashturi 1
Abhishek Das 2
Balaji Sarathy 12
Aparna Ganesh 11
Tathagata Mukherjee 15
Rahul Tirukallam 1
M Suresh Kumar 6
Akshay Anantharaman 1
P Deepak 1
Dipankar Ghosh 14
Parambrahma Mohapatra 5
Debasish Mishra 7
Avijit Khan 3
Aashish Agrawal 2
Vikas Mishra 6
Abhishek Das 1
Sonjita 3
Rahul Tirukallam 1
C Ganesh 2
Prateek Vijayvargia 4
Sandeep Manmohan 5
Antony Pidiath 1
Sridharan Doraivelu 5
Deepanshu Berry 1
Anirudh Patil 2
Jacob dijo 1
Swagata Mukherjee 1
Bhavin Kamdar 1
Ravi Arya 1
Senthil Kumar 1
Akshay Bhagotra 1


--
Mr.Bay Leaf
Manas Nayak
http://kwizpakodah.blogspot.com/
manasanayak@gmail.com

FUN-FACTS UNKNOWN CONTEST-11TH EDITION-JULY-QUESTION
QUESTION:-

Identify the picture-1,a poster and picture-2,another poster and then connect it.(connect the two pictures and explain it.)

No points for guessing the pictures,only one point for the correct connection.

Mail your answers at manasanayak@gmail.com or SMS at 9337222518 by 9pm on 11th July,2008.

Regards,

Mr.Bay Leaf
Manas Nayak
http://kwizpakodah.blogspot.com/
manasanayak@gmail.com